DŮLEŽITÉ INFOMACE


!!! VYPALOVÁNÍ POROSTŮ !!!
Podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku podle § 78 odst. 1 písm. s) citovaného zákona. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 25 000 Kč. Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona právnické a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty

!!! PÁLENÍ !!!

Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou osoby povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu podle § 76 odst. 2 písm. n) citovaného zákona. Za tento správní delikt jim může nýt uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.

Zmíněné pálení lze oznamovat pomocí tohoto odkazu: http://paleni.firebrno.cz/

 

AKTUALITY

  • Od počátku října byla začal poprvé v historii sboru fungovat oddíl přípravky určený pro děti ve věku (5) 6 - 7 let. Schůzky jsou každé úterý 16:30 - 18:00 hod. v hasičské zbrojnici. Jsme rádi, že se nám daří nejen vychovávat nové hasiče, ale zejména, že se nám daří z našich řad zajistit vedoucí pro všechny oddíly - přípravka, mladší a starší žáci. Věk pro přijetí do oddílu je potřeba řešit individuálně dle schopností dítěte. Děkujeme za pochopení.
  • Ve čtvrtek 29. 8. 2019 byla na celkovou cca tříměsíční repasi odvezena CAS32 T815.
  • V sobotu 4. 8. 2019 vyrazili mladí hasiči na týden na Letní výcvikový tábor k řece Oslavě.
  • Od 1. 8. 2019 byla ukončena výstava ve vestibulu MěÚ k 130. výročí HS Šlapanice.
  • Ke 130. narozeninám si hasičský sbor pořídil dárek ve formě praporu. Ten byl oficiálně představen 31. 5. na slavnostní schůzi a pak na akci Hasičina nejen dřina 8. 6.. Vysvěcen bude v rámci programu Šlapanických slavností v neděli 18. 8. 2019.
  • V květnu jsme oslavili 130. výročí založení sboru slavnostní schůzí a výstavou ve vestibulu MěÚ. Jiné velké oslavy nepřipravujeme, pouze v rámci dalších našich akcí připomene toto výročí.
  • Na konci února 2019 započala svépomocná rekonstrukce služebních prostor zbrojnice a instalací v garáži. Byla dokončena do května.
  • V průběhu února 2019 proběhly 2 organizační schůzky na oslavy 130. výročí založení sboru.
  • K začátku roku 2019 jsme doplnili fotoalbum, kde je tak kompletní rok 2018. Doplněna byla také historie sboru až po rok 2018.