Historie

1889-1933

Sbor dobrovolných hasičů ve Šlapanicích byl ustaven v červnu roku 1889 tehdy pod názvem Dobrovolná jednota hasičská ve Šlapanicích a první valná hromada se konala 14. 8. 1889. V prvním roce své existence bylo 35 činných a 31 přispívajících členů. Prvním náčelníkem sboru byl, až do své smrti v roce 1911, Josef Müller. Funkci starosty vykonával Emil Studený, ředitel Šlapanického cukrovaru.

Celá, více než stoletá, historie sboru je zapsána v kronice, která je pro nás velkou vzácností, v níž je první zápis v den jejího založení a to 15. 10. 1927. Kronika je také pramenem této stránečky o historii sboru. Téměř ke každému roku je v ní stručný zápis, včetně počtu zásashů, a také z pohledu kronikáře popsány podstatné historické momenty naší země. Hned v prvním roce existence sboru byla obcí zakoupena vozová - ruční stříkačka a Šlapanice se staly součástí průkopnické doby hasičů. Financován byl sbor z příspěvků obce samotné, zemských orgánů, okolních obcí i jednotlivců.

V roce 1891 bylo postaveno hasičské skladiště, tedy předchůdce hasičské zbrojnice. Taktéž byla zakoupena tažná cisterna. Roku 1883 pořádal sbor první veřejné vystoupení, které se až do druhé světové války stalo téměř tradicí. Tradice žňových hlídek vytrvala až do 90. let 20. století. Samozřejmostí byla pravidelná teoretická i praktická příprava, kterou naši předkové brali s nebývalou vážností. Taktéž se sbor aktivně účastní kulturního dění v obci a okolí. Pravidelně se také konaly různé hasičské sjezdy a konference. Každých 10 let existence pořádá sbor oslavy založení.

V roce 1894 byl zakoupen první mechanický žebř. V důsledku rozšiřování Šlapanic a tedy zvětšujícím se vzdálenostem domů od potoka, který byl zdrojem vody, se sbor o deset let později dočkal zakoupení pomocného čerpadla. 1911 – 1926 náčelníkem sboru Bohumír Michna. Starostou v období 1902 – 1920 byl Václav Zeman (též starosta obce). Roku 1920 byl při sboru zřízen dorostenecký oddíl.

Rok 1926 byl pro nás rokem technického pokroku. Byla totiž od firmy Hrček & Neugebauer z Králova Pole zakoupena automobilová stříkačka na podvozku Chevrolet v ceně 96 000 Kč. Slavnostní předání a uvedení do provozu se konalo 27. 6. Stará ruční stříkačka byla prodána v roce 1928. Též byl vypracován požární plán obce. Počet členů se od založení téměř nemění.

Už za dob našich dědečků se dobrovolní hasiči ze Šlapanic účastnili asistencí při závodech na Masarykově okruhu. Účastnili se především samaritáni, což bývala složka hasičů, která těm Šlapnickým přispívala k dobré pověsti. V roce 1931 postihla Šlapanice velká povodeň, která tak jen uspíšila rozhodnutí zakoupit novou, výkonnější autostříkačku. Byl tedy zakoupen starší podvozek Tatra, zrenovován v Kopřivnici a upraven na hasičské vozidlo opět firmou Hrček & Neugebauer. Předání nové autostříkačky bylo velmi slavnostní a při této příležitosti konalo se na náměstí cvičení, jehož se i tento stroj zúčastnil. Tato Tatra je v současnosti exponátem hasičského muzea v Přibyslavi.

1934-1988

Stín 2. světové války se pomalu vznášel nad Evropou a členové našeho sboru již v roce 1933 započali s osvětovou činností týkající se obrany a bezpečnosti obyvatelstva. Na podnět hasičů vznikl ve Šlapanicích Místní výbor obrany obyvatelstva. Tak už v roce 1934 proběhlo velké cvičení simulující nálet na obec.

Za účasti hasičů se konal také roku 1934 pohřeb slavného rodáka, malíře Aloise Kalvody. Rok 1936 byl rokem příprav na válku a náš hasičský sbor konal důkladně přípravy v úzké spolupráci s armádou. Stále více členů procházelo samaritskými kurzy ukončenými zkouškami. I další roky probíhaly v podobném duchu. V letech válečných se členové sboru účastnili zejména zásahů při požárech po náletech nejen ve Šlapanicích a okolních obcích, ale i v Brně. Po osvobození nastala doba napravování škod a obnovy vybavení, aby byla opět plně zajištěna schopnost plnění hasičských úkolů. Vše šlo však velmi pomalu. Pak přišel únor 1948 a s ním mnohé změny, které souvisely s nástupem KSČ k moci a budováním socialismu. Dle kroniky tímto začíná velký rozmach požární činnosti ve Šlapanicích. V rámci budovatelského mládežnického nadšení se hlásí mnoho mladých zájemců do sboru a v roce 1950 byl dodán nový přepravní vůz (bližší údaje nejsou k dispozici).

V roce 1951 dochází, díky novým zákonným úpravám, k rozdělení dosavadního Sboru dobrovolných hasičů na aktivní požární sbor a na jednotku složenou z ostatních členů. To je spojeno s novými školeními a dalším zvyšováním odbornosti dobrovolných hasičů. Od roku 1953 existuje Svaz požární ochrany (SPO) a všechny sbory jsou jím organizovány. Tak se z našeho sboru stává základní organizace SPO (ZO SPO Šlapaice). Tím končí hasiči a začínají socialističtí požárníci. Sbor se účastní mnoha požárnických soutěží a také v rámci budovatelských akcí pomáhá v roce 1954 při stavbě trolejbusové trati z Brna do Šlapanic. Začíná tak sloužit i k účelům brigádnického budování obce a socialismu.

Roku 1956 se dočkal sbor nového vozidla Tatra 806. Zemřel také dlouholetý a velmi zasloužilý člen a funkcionář Josef Čuda. Velitelem sboru a důstojným a příkladným následovníkem Josefa Čudy se stává Jaroslav Rektořík. Sbor plní stále více úkolů v různých oblastech života (školení, soutěže, brigády, osvěta …) a výrazně se omlazuje. Je zmiňována velká aktivita a záslužnost mladých požárníků.

V roce 1957 začala stavba nové požární zbrojnice. Vyrůstala v sousedství starého požárního skladiště a její stavba probíhala v duchu té doby brigádnicky a za použití materiálů z bouraných budov. Současně byly budovány požární nádrže ve městě. Stavba zbrojnice probíhala v tehdy populární „akci Z“ a hodnota budovy činila 471 240 Kč. První členská schůze se v nových prostorách konala 4. 1. 1965. Oficiálního slavnostního otevření se však dočkala zbrojnice až při oslavách 80. výročí založení sboru v roce 1969.

O rok později byla část budovy dočasně využita jako pošta. Šlapanice opět postihla povodeň.

Roku 1971 se dočkal sbor cisterny v podobě Škody 706 – v úpravě známé jako kropicí vůz, který byl využit v zimě 1972 na přečerpávání a okysličování vody v rybníce, když o pomoc požádala místní rybářská organizace. V roce 1973 se ve Šlapanicích konala významná událost, kterou byla mezinárodní soutěž požárních družstev. Na konci tohoto roku také dochází ke generační výměně ve vedení sboru, kdy starší dlouholetí zasloužilí funkcionáři odcházejí (Julius Müller – včele sboru 38 let, † 1983, Jan Partyka – v různých funkcích 37 let, † 1984) a nastupují nové tváře. Předsedou organizace je zvolen Jan Doležal.

V těchto normalizačních letech je v kronice zmiňováno také plnění různých úkolů a závazků, které tehdejší doba vyžadovala a nevyhnula se jim žádná socialistická organizace. V roce 1976 byl dokonce Okresním výborem označen náš okrsek jako nejlepší z 22 existujících. Nadále probíhají tradiční každoročně se opakující akce, které se konají bez návaznosti na státní režim, nicméně jejich průběh je jím ovlivňován (Ostatky, Pochovávání basy, Václavské hody, Požárnický ples, oslavy MDŽ, preventivní prohlídky, zájezdy, soutěže, žňové hlídky, Den dětí atd.) Nicméně kulturních podniků bylo více než skutečné požární práce.
K dalším změnám dochází v letech 1977 – 1978, kdy odchází, po 40 letech ve funkci jednatele, Jaroslav Kocián st. Novým předsedou organizace je zvolen Alois Zeman a velitelem Jiří Zvešper.

Rok 1979 se nese plně v duchu oslav 90. výročí založení dobrovolného sboru ve Šlapanicích a je také vydána brožura k tomuto výročí. I tentokrát, stejně jako každých deset let při oslavách založení, se konaly tradiční akce - výstava, taneční zábava, slavnostní schůze a ukázkové poplachové cvičení konané téměř vždy na Náměstí 1. máje, dnes Masarykově.

Roku 1982 byly do užívání hasičům ve Šlapanicích předány hydranty. Také byla v rámci zájezdu navázána družba s organizací v Kremnici, která trvala velmi dlouho a v současnosti uvažujeme o jejím oživení.
Ze zásahů v posledním desetiletí stojí za zmínku požár v areálu papíren (1981), sušička v Jiříkovicích a ubytovna ZKL v Brně – Líšni (1983), a téměř každoročně nějaký stoh.
Roku 1984 byl uspořádán dvoudenní zájezd do severních Čech a NDR.

V roce 1985 slavili Šlapanice 750 let od svého založení, čehož se aktivně účastnili i požárníci. Na náměstí bylo provedeno veřejné cvičení za mohutné účasti techniky a lidí z okolních sborů i VPÚ (veřejný požární útvar) Brno. Profesionálové z Brna předvedli zásah na hořící osobní vůz a poté byla společně provedena akce na budovu zdravotního střediska (dnešní fara).

12. 1. 1985 večer, po začátku Požárnického plesu, došlo k požáru chaty. Následoval požár v soukromé garáži. Další požár chaty v Ponětovicích skončil tragicky pro jejího majitele, který uhořel. Tragedie se však Ponětovicím nevyhnula ani v létě, kdy na novém rybníce (Grunty) spadla do 10 m hluboké přepadové šachty 12-ti letá dívka, která po náročném vyprošťování při převozu do nemocnice zemřela. Není běžné, aby se dobrovolní hasiči dostávali k tak tragickým událostem, ale v tomto roce to bylo již podruhé a zase na mnoho let naposled. V těchto letech je již zmiňován výjezd vozidla Avia, jehož příchod do Šlapanic není datován. Ovšem auto bylo původně modré barvy s velkou skříňovou nástavbou a do podoby požárního vozidla bylo upraveno členy sboru svépomocí.

Od roku 1991, kdy jsme získali nový vůz, sloužila až do roku 2006 SDH Němčice (místní část Ivančic). V létě přijela na návštěvu delegace z družební organizace v Kremnici. Také se opět konal dvoudenní zájezd do severních Čech (30. – 31. 8. 1985), tentokrát s jinými cíly a mimojiné také se zastávkami v Terezíně a Litoměřicích. Tenkrát nikdo netušil, že téměř přesně za 17 let (20. – 23. 8. 2002) se tamtéž objeví naše jednotka, ovšem tentokrát v plné zbroji, aby pomáhala při odstraňování následků strašných povodní. Požárem sila v Hrušovanech u Brna začal rok 1986. Následoval požár lesa u Pozořic, zahradní chaty ve Šlapanicích.

V JZD Pokrok Šlapanice byla založena zásahová jednotka s velitelem Břetislavem Lickem. Velkým svátkem byl den 16. 5., kdy sbor dostal od VPÚ Brno přiděleno vozidlo T 148 CAS 32, vrchol tehdejší požární techniky. Stará cisterna Š 706 byla předána VPÚ Tišnov. V dobách socialismu existoval přídělový systém techniky. Dnes si musí jednotlivá města poradit sama. Nová Tatra byla prověřena hned 23. 6. při povodni v obci Štěrchovice u Tišnova. Následovala záchranná akce při zasypání 3 mužů zeminou ve výkopu, požár stohovacího vozu v Praci, 2 požáry stohu v Ochozi. Konal se třídenní zájezd na Slovensko, jehož součástí byla také návštěva Kremnice.
V roce 1987 se novým velitelem organizace stal Ferdinand Brunclík. Zasahovalo se u samovzníceného uhlí v papírnách a záplav po bouři ve Šlapanicích. Konalo se námětové cvičení na objekt JZD Dvorska, kterého se zúčastnili také členové jednotky JZD. 10. 9. došlo k velkému požáru mlýna na ulici Hřbitovní. Členové opět vyrazili na třídenní zájezd na Slovensko.

Rok 1988 začal požárem rodinného domku na ulici Příční. Byl pořádán dvoudenní zájezd do Jižních Čech a sběr železného šrotu.

1989-1998

Rok 1989 je rokem velkých oslav 100 let založení požární ochrany ve Šlapanicích. Probíhají rozsáhlé úklidové a renovační práce ve zbrojnici. Oslavy samotné probíhaly celý týden na konci června a obsahovaly ve větším měřítku tradiční akce. Samozřejmě se také udály velké politické změny v celé Evropě a Československu. Den poté, tedy 18. 11. se našemu veliteli Ferdinandu Brunclíkovi přihodil těžký úraz páteře a byl ve své funkci nahrazen opět Jiřím Zvešperem. V důsledku politických změn také odstupuje na počátku roku 1990 celý výbor a novým předsedou se stává Leopold Horký. Je pořádán letní dětský tábor v Přešovicích, zimní soustředění na Říčkách a budováno kluziště na faře.

Rok 1991 se nese nadále v duchu porevolučních změn, předseda ZO SPO se mění ve starostu SDH, jsou založeny dvě organizace sdružující jednotlivé sbory - Moravská hasičská jednota (MHJ) a Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska (SHČMS). Našemu sboru se podařilo získat kořist v podobě jednoho s posledních zbytků přídělového systému techniky, nové vozidlo DA 12 Avia 31 s veškerým vybavením. Stará Avie byla předána SDH Němčice. Došlo k požáru skládky pneumatik v Bratčicích a stavebního domku u motorestu Rohlenka.

V roce 1992 ze zdravotních důvodů odstupuje z funkce starosty Leopold Horký a je nahrazen svým vnukem Petrem Brunclíkem. Tímto rokem se také náš sbor stává členem MHJ. Pořádán letní dětský tábor v Nové Vsi u Oslavan. Mladí členové začínají pravidelně o víkendech jezdit na chatu v Nové Vsi a na srub uprostřed lesů v údolí řeky Oslavky u Říkonína. Od této doby jsou postrádány podrobnější prameny o činnosti sboru a nastává také krize v aktivitě. Tradiční kulturní akce jsou s různým úspěchem pořádány nadále. Jiří Zvešper odstupuje v roce 1993 z funkce velitele. Ke kulturním akcím přibylo ještě pořádání tradičních Šlapanických slavností, budování kluziště v parku, pořádání soutěže mladých hasičů a tábor na Nové Vsi.

Novým velitelem se roku 1994 stává Břetislav Licek a starostkou sboru Dagmar Nekužová. Také nastává černá část historie sboru, kdy čtyři, dnes už bývalí členové, se vydali na dráhu mimo zákon a během jednoho roku založili několik požárů (zejména stohy). Tato aféra otřásla nejen členy, ale i pověstí sboru. Někdy v této době prochází zbrojnice lehkou rekonstrukcí (podlahy, sociální zařízení, fasáda aj.).

Rok 1995 je rokem rozvoje ženského soutěžního družstva a je pořádán dětský letní tábor u Náměště nad Oslavou. Ze zásahů stojí za zmínku požár pole u Ponětovic, při kterém došlo k nehodě naší CAS 32 T 148 (následkem úhybného manévru před neukázněným řidičem osobního vozu byl náraz do rodinného domku) a požár rodinného domu na ulici Brněnské.

Od roku 1996 se velitelem opět stává Jiří Zvešper, aby o dva roky později vystoupil ze sboru. Téhož roku dochází k oficiálnímu vzniku jednotky SDH (JSDH), protože jednotliví členové podepisují smlouvu s městem. Velitelem JSDH je Jiří Zvešper a začíná dlouholeté problematické soužití SDH a JSDH založené zejména na osobních sporech starostů sboru s velitelem jednotky. Velitel i problémy stále přetrvávají a upřímně závidíme sborům, kde toto soužití funguje. Obě vozidla (A 31 i T 148) jsou majetkem města a sbor na vlastní náklady pořizuje RZA T 623. Svépomocí provádíme úpravy a s pomocí sponzorů vozidlo vybavujeme. Kromě zásahů bude sloužit k asistenčním službám a propagačním akcím sboru a jeho sponzorů.

Rok 1997 se odehrává ve znamení povodní na Moravě. Postiženo však bylo i Polsko, Slovensko, Rakousko a SRN. S počátkem povodní začínáme nepřetržitou pohotovost ve zbrojnici. Brno nebylo téměř zasaženo, tak nabízíme pomoc jinde na Moravě. Vezli jsme pitnou vodu do Olomouce a pomáhali po tři dny čerpat vodu v Kojetíně a také v Brně - Komárově. Jinak jsme zasahovali u asi čtyř dopravních nehod. Někdy v těchto letech byla všechna vozidla i zbrojnice vybavena občanskými radiostanicemi (CB) a začíná tradice služeb ve zbrojnici, zejména v době vánočních svátků. Sbor také v důsledku krachu Velkomoravské banky přišel o své úspory.

Na počátku roku 1998 je novým starostou sboru zvolen Michal Velan, který se tak ve svých 21 letech stává zřejmě nejmladším starostou SDH v celé republice. Tím začíná také přesný přehled o dění ve sboru, protože je vše zaznamenáváno a dokonce systematicky pořizována foto a videodokumentace. Sbor je mírně reorganizován a redukován počet členů na 100. Zůstávají jen aktivní mladí a dříve aktivní, dnes zasloužilí starší členové. Bylo třeba vyřešit kázeň mladých členů. Pro účely dokumentace jsme našli významného sponzora, firmu FOSH FOTO, která nejenže věnovala fotoaparát, ale přispívá na další potřebný materiál. V tomto roce se družstvo mužů zúčastnilo v barvách sponzora Karton Morava třídenní soutěže požárních družstev papírenského průmyslu v Žimrovicích (okr. Opava). Akce byla i přes nedobré umístění hodnocena zúčastněnými velmi kladně. Šlo zejména o setkání dobrovolných hasičů z celé republiky i Slovenska, kteří setrvávali po 3 dny v družné zábavě. Dětský tábor se vrátil k Nové Vsi, kam si vedoucí s sebou vzali pro potřeby tábora T 623. Došlo zde však k závažné závadě hnacího ústrojí a potupnému odtažení Tatry zpět do Šlapanic. Ta se tak stala na asi 2 měsíce nepojízdnou, protože nebyly peníze na drahou opravu. Ovšem přínosem bylo získání nového sponzora, firmy S.O.S. Tatra Romana Dvořáčka, který po stránce náhradních dílů a dalších záležitostí vzorně pečuje o zmíněné vozidlo. Také již započaly přípravy na oslavy 110 výročí založení sboru, které nás čekají příští rok. Členové se zúčastnili, jako kompars v roli hasičů, natáčení seriálu České televize Četnické humoresky. Z výjezdů – 15 požárů, 3 technické zásahy, 2 cvičení a 1 planý poplach.

1999-2008

Činnost v roce 1999 byla plně podřízena mohutným oslavám 110 výročí založení sboru. Přineslo to mimojiné opravy, malování a celkový úklid zbrojnice. Z muzea v Přibyslavi byla dopravena na výstavu ve zbrojnici i naše bývalá Tatra z roku 1920. Oslavy byly zahrnuty pod hlavičkou Kulturní léto 1999 (plakát, pozvánka), čímž hasiči hodlali oživit kulturní život ve Šlapanicích. Byl to asi tříměsíční maraton různých akcí, kdy všichni aktivní členové pracovali po celou dobu s maximálním nasazením. Bohužel se tím sbor nečekaně a na dlouho zadlužil. Ovšem pomineme - li finanční stránku věci, můžeme tento počin označit za vydařený.

Tradice Kulturního léta ve Šlapanicích tím byla nastartována a nyní úspěšně pokračuje při zapojení více místních spolků a organizací. Tímto rokem začal také starosta sboru pravidelně přispívat články informujícími o dění ve sboru do městského časopisu Šlapanický zpravodaj. V rámci příprav oslav byla také nalezena zakládací listina sboru u jednoho člena doma. Okresní muzeum přislíbilo její restaurování a archivaci, ale dotyčný nám stále odmítá listinu vydat a považuje ji za svůj majetek.

Proběhl letní dětský tábor v Přešovicích. Sbor získal videokazetu s materiály ze své minulosti, které sahají do 30. let 20. století. Z 16 výjezdů stojí za zmínku požár autobusu, likvidace vosího hnízda, požár RD a velký požár stodoly patřící bývalému starostovi sboru, kde došlo k velkým škodám na uskladněném materiálu a technice a s odstraňováním pomáhali svému kamarádovi členové obětováním několika volných víkendů.

Na počátku roku 2000 nás postihly důsledky cizího jednání z roku minulého, protože se opět našel bývalý člen, který v duchu svých předchůdců na sbor vrhl černý stín aféry z let 1994 – 95. Tentokrát se však už události bohužel neobešly bez pozornosti médií. Také byl odvolán prezident MHJ Pavel Bunďálek, který byl vyšetřován policií z důvodu podezření spáchání několika trestných činů souvisejících s výkonem své funkce. Je však nutno konstatovat, že po odchodu tohoto prezidenta nastává doba všeobecného úpadku MHJ, jejíž činnost sklízí ze strany našeho sboru kritiku. Novým prezidentem byl zvolen Josef Halouzka. V rámci sběru železného šrotu jsme získali několik vraků vozidel Tatra 613. Po odebrání náhradních dílů a využití zbytku pro účely prověřovacího cvičení byla provedena jejich likvidace.

V létě se poprvé zúčastnila T 623 asistence na Masarykově okruhu při závodech MS motocyklů. Od té doby se účastníme pravidelně při mnoha podnicích zde konaných. V tomto roce se opět účastníme soutěže v Žimrovicích, ale v posledních dvou letech je zaznamenána krize ve fungování soutěžních družstev. Faktem je, že náš sbor nemá dobrou tradici v požárním sportu a raději se věnujeme záležitostem, které souvisejí s požární ochranou. Zastáváme názor, že požární sport už nemá s hasiči nic společného a my jsme hasiči.

Na konci roku jsme provedli výměnu T 623 za vozidlo novější téhož typu a původní (chromová) je tak v rukou soukromého sběratele jako veterán. Tím bylo postaráno o práci během jara roku 2001, kdy jsme nové vozidlo kompletně rozebrali a podrobili omlazovací kůře.

Tento rok bylo pouhých 8 výjezdů, z toho 2 dopravní nehody, 5 požárů a prověřovací cvičení na ulici Tuřanka, které simulovalo nehodu tří osobních vozidel s následným požárem. Za zmínku ještě stojí velký požár skládky pneumatik v cementárně v Mokré a požár v zahrádkářské kolonii Padělky způsobený zřejmě při vypalování trávy, který mírně zasáhl a velmi ohrozil Chráněný přírodní útvar Hájek.

První čtvrtletí roku 2001 bylo plně věnováno práci na T 623, aby byla připravena na první asistenční službu na Masarykově okruhu. Bohužel s kauzou odvolaného prezidenta MHJ souvisela i tato Tatra a starosta sboru byl požádán kriminální policií o vysvětlení okolností nabytí vozidla. Dokonce byla zmíněna možnost zabavení vozu, která by zřejmě znamenala další hlubokou finanční ránu. Naštěstí nám auto zůstalo a úspěšně a spolehlivě slouží. Také bylo rozhodnuto o pořízení nášivek - domovenek na uniformy. Zvítězil návrh kopírující znak na kapotě T 623, tedy znak města s nápisem Hasiči Šlapanice. Bylo také rozhodnuto o umístění téhož označení na ostatní vozidla. Podařilo se nám levně zakoupit 3 radiostanice Tesla do vozidel.

Na podzim se konalo slavnostní vysvěcení znaku a nového praporu města. My jsme měli tu čest být nositeli symbolů při této akci, kde jsme také poprvé představili veřejnosti nové nášivky na uniformách. Ty okamžitě upoutaly pozornost veřejnosti a sklidily svým vydařeným provedením a vzhledem obdiv.

Výjezdy roku 2001 – 6 požárů, dopravní nehoda a živelná pohroma. Zmíníme požár autolakovny, který zlikvidoval několik automobilů, požár elektrorozvodny v Sokolnicích. Také jsme pomáhali odstraňovat následky tragické dopravní nehody končící smrtí motocyklisty, který narazil do stavebního stroje a doslova se roztříštil o radlici. Šlapanice také zasáhla 4. 8. smršť. Ta přinesla spoustu škod na majetku – poškozené střechy, polámané stromy, proudy vody v ulicích. Naštěstí se vše obešlo bez zranění osob. Tento zásah byl velkou zkouškou nasazení jednotky, která musela prokázat zvládnutí krizové situace a řešit spoustu žádostí občanů o pomoc. Samozřejmě nám pomáhali okolní dobrovolné i profesionální sbory, kterým patří dík.

Počátek roku 2002 byl poznamenán tragédií, kdy při požáru kasina v Brně zemřeli dva příslušníci HZS Brno. Na sbírku pro pozůstalé přispěl i náš sbor.
K výše zmíněným domovenkám přibyly na pracovní uniformy ještě jmenovky. Dále se nám podařilo získat významného sponzora, kterým je firma Shell, jejíž čerpací stanice se nachází ve Šlapanicích a poskytuje nám pohonné hmoty pro T 623. Oddíl mládeže začala podporovat společnost Známá firma.

V tomto roce byla vyrobena trička sboru a schváleno vytvoření internetových stránek. Čekal nás také poměrně náročný úkol. Byli jsme požádáni firmou Kappa Karton Morava o zajištění asistence při požárně rizikových pracech při úpravách na výrobní lince po dobu 30 dní nonstop, a to s nástupem již za dva dny. Bylo nutno urychleně svolat mužstvo a vytvořit rozpis směn na celý měsíc, což je u zaměstnaných dobrovolných hasičů nemalý problém, nicméně podařilo se a byla zajištěna stálá jednočlenná hlídka s vozidlem T 623. Nezanedbatelným přínosem úsilí byl příspěvek do sborové pokladny i přivýdělek jednotlivých členů.

Konečně se nám podařilo uskutečnit výměnu střešní krytiny na zbrojnici, kterou nám před lety věnovala firma Tondach a od té doby ležela uskladněna na půdě. Drobnými doplňky záchranářského vybavení byla vybavena T 623. Na konci roku dostala jednotka vánoční dárek v podobě vozidla CAS 32 T 815 po celkové repasi, které zakoupilo město. Po pěti letech postihly republiku další povodně. Tentokrát zasáhly zejména Čechy. Šlapaničtí hasiči byli opět připraveni pomoci a 20. 8. vyrazili na čtyřdenní nasazení do Litoměřic. Z celkem 19 výjezdů (z toho 2 cvičení) stojí za zmínku ještě další živelná pohroma, kdy smršť postihla část Brna. Déle bylo 5 dopravních nehod a menší požáry.