Jednotka

Díky zvyšujícím se nárokům na požární ochranu se někdy v 50. letech 20. století postupně ze sborů dobrovolných hasičů vyčleňovali na zásahovou činnost „bojeschopní“ jedinci. Existence zásahových jednotek byla částečně právně ošetřena (např. zvláštní pojištění pro zasahující hasiče), avšak stále jejich činnost zajišťoval právě sbor jako občasnké sdružení. Po krátké době jakéhosi bezvládí plného změn, které nastalo po roce 1989, přišla novodobá samostatná historie jednotek požární ochrany (JPO). Od té doby vznikají na zákonném základě Jednotky sborů dobrovolných hasičů, které však již nemají právní návaznost na občanská sdružení. Zřizovateli jednotek jsou totiž obce. Občanská sdružení tak opustila zajišťování zásahové činnosti, čímž byl u nich vzbuzen pocit jakéhosi nedocenění či odstavení od tradic, pro které celé hnutí vzniklo.

JSDH Šlapanice

Jednotku sboru dobrovolných hasičů (dále JSDH) zřizuje (podobně jako městskou policii) město Šlapanice, kterému zákon ukládá povinnost zajistiti si na svém území požární ochranu. Zatímco např. strážníci městské policie jsou zaměstnanci města, členové jednotky nikoli a nejsou za svoji činnost placeni.

Vznik JSDH Šlapanice lze datovat rokem 1996, kdy město uzavřelo první smlouvy s jednotlivci na tuto činnost. Velitelem byl jmenován Jiří Zvešper. Velitele ze zákona jmenuje starosta obce.

Zákon stanovuje také kritéria pro rozdělení obcí do skupin podle tzv. požárního zatížení. Územně příslušný Hasičský záchranný sbor kraje (HZS) tak na základě předepsaných ukazatelů rozhodne o zařazení jednotky do odpovídající kategorie. Pro každou kategorii je stanoven minimální počet členů, povinné vybavení atd.

Výstroj, výzbroj a provoz JSDH financuje zřizovatel (město), kterému s touto nemalou finanční zátěží pomáhají dotacemi kraj i stát. Členové JSDH dnes nemusí vzejít z členské základny hasičského sboru, ale musí při svém vstupu do JSDH splňovat stanovené fyzické předpoklady. Vše je dáno zvyšujícími se nároky na nasazení, kdy dobrovolní hasiči se stávají mnohdy rovnocennými partnery hasičů profesionálních, přestože jejich kritéria jsou pochopitelně mírnější. Členové mají ze zákona nárok na odměny, ovšem záleží vždy na postoji a finanční situaci zřizovatele, jak ocení tuto dobrovolnou, rizikovou a také stále nejen časově náročnější činnost.

Každý člen JSDH Šlapanice, zařazené do JPO 3/II, musí v souladu s tímto zařazením být schopen používání veškeré předepsané výstroje a výzbroje. Velitelé (velitel jednotky má vedle sebe ještě velitele družstev) a strojníci (řízení a obsluha mobilní techniky) procházejí pravidelnými školeními pořádanými HZS a po složení zkoušek získávají osvědčení o této kvalifikaci. Všichni členové jednotky pak absolvují během každého roku stanovený roční program školení a výcviku.

Z původně převažujících požárů se zásahová činnost dobrovolných jednotek rozrůstá na stále větší škálu událostí (dopravní nehody, živelné pohromy, různé technické zásahy – likvidace hmyzu, únik nebezpečných látek atd.) JSDH Šlapanice je v současnosti dobře vybavenou a fungující záchrannou složkou, která je schopna okamžitého nasazení a je pro své schopnosti a výkony velmi dobře hodnocena profesionály s nimiž spolupracuje.